Dopisy Jiřímu Čunovi( ještě starostovi Vsetína) a jeho reakce

Zde přináším přepis dvou dopisů adresované nyní již exstarostovi panu Čunkovi. Snažili jsem se to přepsat doslovně, přesto se to může mírně odlišovat v některých slovech či výrazech. Pokud ano tak se tak stalo nedopatřením. Možná někoho odradí délka textu, ale pokud se trochu začtete, možná se budete divit. Pokud se nemýlím, po zveřejnění těchto dopisů se paní Urbanová ohradila, že to Čunek zveřejnil. Přitom tento dopis obdrželi další, myslím, 4 lidé, včetně paní Čunkové. Těžko soudit, jestli zveřejnění byl dobrý krok či ne. Důvod najdete níže v Čunkově reakci. Při psaní tohoto dopisu jsem se zamyslel nad tím, kolik lidí bych asi ovlivnil tím, kdybych tento dopis nějak zkreslil, upravil. Kolika lidem bych asi mohl změnit názor na Čunka či Urbanovou pouhým připsáním textu, tak jak to dělají české bulváry.

Ještě bych chtěl podotknout, že obdivuju rodinu pana Čunka, protože tohle byla velká zátěž i pro ně...

Dopisy adresované starostovi města Vsetína Jiřímu Čunkovi a jeho prohlášení

9. Března 2004

Vážený pane starosto,
Se žádostí o právní pomoc se na mne obrátila paní Marcela Urbanová, bytem Vsetín, Semetín 1464, která mne informovala o tom, že je v pracovním poměru vůči městskému úřadu. Dle pracovní náplně je zařazena v odboru kanceláře starosty jako vedoucí oddělení sekretariátu. Klientka mne informovala o tom, že nově byla z další pracovní náplně seznámena 19.12.2003 a tímtéž dnem jí byl předán nový platební výměr, kterým jí byl upraven s účinností od 1.ledna 2004 plat, vzhledem k zařazení do 8. platové třídy a 8. platového stupně.
Klientka mne rovněž informovala o tom, že jí byl snížen osobní příplatek a má podezření, že tento osobní příplatek nebyl snížen z důvodů věcných, ale z důvodů její činnosti v odborové organizaci. Rozhodně u mé klientky neklesl počet pracovních úkolů a naopak má klientka řeší pracovní úkoly nejen související s její pracovní náplní, ale také zajišťuje úkoly v souvislosti s Vaší činností jako krajského zastupitele a aktivního politického reprezentanta KDU-ČSL od okresní až po celorepublikovou působnost.
Byla mi k prostudování předložena korespondence mezi mou klientkou a panem tajemníkem a z této korespondence vyplývá, že panují mezi Vámi a mou klientkou neshody, jejichž pozadí nemusí zcela souviset pouze s pracovní činností mé klientky. Mám na mysli přímo Vaše nevhodné a diskriminační chování se sexuálním podtextem, které přetrvává i poté, co Vás má klientka na nepřijatelnost důrazně upozornila. Stejně jako na skutečnost, že Vaše chování ji uráží. Dále mám na mysli změnu Vašeho chování v souvislosti s činností mé klientky v odborové organizaci. Do té doby je možno ze strany paní Urbanové hodnotit Vaše chování jako pracovně korektní.
Nemusím připomínat, že s účinností od 1.3.2004 je zákaz jakékoliv diskriminace výslovně uveden v zákoníku práce, konkrétně v ustanovení § 1 odst. 4/ a následujících a nemá smysl tato obecně známá ustanovení přesně citovat. Je ovšem na Vás, aby jste jako nejen představitel města a nadřízený mé klientky a veřejně známá osoba, ale i jako "normální člověk" ustal ve svém diskriminačním chování se sexuálním podtextem, aby nebylo nutno celou situaci řešit u příslušného soudu, když zdůrazňuji, že ustanovení občanského soudního řádu upravující dokazování v § 133a) uvádí, že skutečnosti tvrzené o tom, že účastník byl přímo nebo nepřímo diskriminován na základě svého pohlaví, věku nebo sexuální orientace, má soud ve věcech pracovních za prokázané, pokud v řízení nevyšel najevo opak. Jinými slovy důkazní břemeno by bylo na Vaší straně a jsem osobně toho názoru, že jakákoliv další konfrontace je naprosto zbytečná a že je na Vás, aby jste se nadále k mé klientce choval pouze profesionálně a korektně a Vaše chování již nebude jevit žádné diskriminační známky.
V případě, že nedojde ke změně Vašeho postoje vůči paní Urbanové a k úpravě výše jejího osobního příplatku do podoby před 19.12.2003, tak po poradě se svou klientkou jsem připraven podniknout další kroky k tomu, aby k jejímu znevažování a znevýhodňování již nedocházelo.

S pozdravem JUDr. Aleš Vídenský


Vsetín 14.července 2006

Pane Čunku,
Koncem roku 1998 jste nastoupil výkon funkce starosty města Vsetín a mě jste požádal o spolupráci na pozici sekretářky. Spolupráce s Vámi se však od roku 2001 začala velmi komplikovat jelikož jste do pracovního vztahu začal zavlékat chování sexuální povahy.Již při Vašich slovních sexuálních návrzích, při nichž jste měl potřebu mi barvitě líčit své osobní zkušenosti se snahou mi zaimponovat, kdy jste se dožadoval téhož ode mne, jsem Vám jasně a důrazně opakovala, že toto není téma, jež jsem ochotna akceptovat a že jej ve vztahu pracovně-právním nehodlám respektovat. Že mám svůj osobní, který mi po všech stránkách vyhovuje, včetně partnera Ing. Růčky, s nimž žiji od roku 1994, a na tom že nehodlám nic změnit. Byla jsem přesvědčena, že především jako silně věřící člověk, za kterého jste se vždy označoval, máte mravní hodnoty nastaveny mnohem výše než lidé, jež ke svému životu víru nepotřebují, a že mé stálé opakované odmítavé stanovisko začnete respektovat. Byla jsem přesvědčena, že celou tu trapnou záležitost nakonec vzdáte a zvládnete vše jako muž, který může o ženu svůj sexuální či citový zájem projevit, nicméně není-li vyslyšen, tak od dalších projevů upustí. Věřila jsem, že mezi námi bude možný profesionální pracovní vztah. Byl to v mém životě jeden ze zásadních omylů, jehož důsledky si nesu dosud.
Varovným signálem, že s Vašimi morálními a mravními hodnotami není vše v normě, měla pro mě být Vaše tehdejší urputná snaha provádět organizační změny ve společnosti Městské lesy Vsetín s.r.o., vedoucí k odvolání jednatele - ing. Rúčky v době kdy byl v důsledku vážné nemoci hospitalizován v nemocnici. Tehdy jen odmítavé stanovisko části vsetínského zastupitelstva, potažmo valné hromady s.r.o., nespolupodílet se na Vašem bezcharakterním mocenském počínání, Vám zabránila v pokusu vystavit mě a moji "rodinu" existenční likvidaci a profesně degradovat ing. Rúčku v době, kdy se nemohl nikterak bránit. Byla jsem vystavena mnohdy jen těžko snesitelnému psychickému vypětí, které vycházelo z faktu, čeho všeho jste schopen jen proto, aby jste mi dokázal, že vy jste tím nejlepším, co mě mělo potkat.

Odstranit ing. Rúčku z funkce jednatele společnosti se snažíte v podstatě dodnes. Společnost úspěšně spravuje, kdy v rovnováze drží ekonomický profit s odbornou lesní správou. Ani Váš přítel, ing. Škrabal, expert na lesní hospodářství, jehož jste již třikrát za krátké období 2 let poslal na externí kontrolu do lesů, neshledal doposud sebemenší nesrovnalost, o kterou byste mohl své ambice proti Rúčkovi naplnit.Neomluvitelné bylo i Vaše počínání i tím, že jste byl schopen zcela bezostyšně zastrašovat, když jsem Vás žádala o převedení na jinou práci či zvažovala odchod z pracovního poměru.Kolikrát jsem od Vás slyšela slova o mé profesní ,,likvidaci", budu-li se ucházet o práci u jiného zaměstnavatele. Kolikrát od Vás zaznělo, že se z titulu své funkce postaráte o to, aby mě nikdo nezaměstnal. Zcela bezohledně jste v době, kdy jsem byla závislá jen na příjmu ze svého pracovního poměru, zneužíval mé sociální tísně, a Vaše slovní sexuální návrhy a narážky se stupňovaly a začaly přecházet ve fyzický kontakt, kterým jste měl potřebu dávat mi najevo, že Váš sexuální zájem se stupňuje.
Dnes už mi podlitiny na mých zápěstích či pažích, které jste mi opakovaně svým násilnickým chováním způsobil tím, že jsem se bránila vaší urputné snaze osahávat mě, zůstává jen bolestná vzpomínka. Jasně jsem Vám opakovaně dávala najevo, slovně i fyzickým bráněním, že vaše chování je nežádoucí, nepřijatelné, že mě ponižuje i tím, že jste zneužíval vůči mně své pozice nadřízeného. Snižoval jste mi plat, nechal jste zrušit moji vedoucí funkci, a každý takový akt jste provázel vždy patřičným komentářem se zdůrazněním, že situace může být jiná, když přehodnotím já svůj přístup k vaším sexuálním nabídkám.
V březnu 2004, kdy situace byla zcela neudržitelná, jsem se rozhodla řešit vše prostřednictvím právního zástupce. Obdržel jste o dr. Vídenského dopis s výzvou, aby jste ve svém chování přestal a vztah vůči mně uvedl do standardního pracovně-právního vztahu. Na vědomí tento dopis obdržel i tajemník úřadu. Nikdy nezapomenu na Vaše běsnění, kterému jste mě vystavil před svým odletem do Austrálie. Po vašem návratu jste mě as aktivním přičiněním ing. Půčka vystavil svým chováním takovému psychickému tlaku, že jsem skončila s velkými zdravotními problémy v dlouhodobé pracovní neschopnosti.
Za celou dobu jste neprojevil zájem o to, abychom situaci řešili zcela bez emocí, věcně, racionálně. Nevyhověl jste mým návrhům na převedení na jinou pracovní pozici. Vždy jste se se svým chováním vůči mně potácel mezi tím, kdy jste mi dával najevo své dominantní postavení a výhružkami jste se mě snažil zastrašovat, a nebo jste se mi se svým jakoby ,,psím oddaným" pohledem oznamoval, že pro mě je práce na úřadě jediná možná, a to jen pro Vás.
V červnu 2004 jsem pracovní problémy s Vámi řešila se svým právním zástupcem. I když mi bylo doporučováno řešit celou záležitost prostřednictví soudu, nechtěla jsem vším procházet znovu, hovořit o všem veřejně, neměla jsem sílu stát se terčem mediálního zájmu o tuto kauzu. Byla jsem příliš psychicky vyčerpaná a znechucená. Mým zájmem bylo jediné, abyste své chování vůči mně v zaměstnání změnil do běžného pracovně-právního vztahu, případně abyste mi umožnil převedení na jinou prácí v rámci úřadu.Proto můj právní zástupce JUDr. Novák našel řešení prostřednictvím Vaší politické strany. To však ostatně víte nejlépe Vy sám.
V červenci 2004 jsem se vrátila do zaměstnání, a k mému velkému zklamání jsem zůstala pracovat jako Vaše sekretářka. I když jste na čas měl snahu chovat se korektně, objevil jste v sobě herecký talent mima, který alespoň v gestech či grimasami projevuje svůj sexuální zájem. Vaše "vzdušné" polibky či pohyby rukou jež měly symbolizovat doteky siluety mého těla , však již působily jen jako trapná úchylka člověka, který je si dobře vědom, že jsou věci, které si nemůže dovolit fakticky dělat, ale přesto není schopen některé pohnutky emočněi zvládat. To, proč jste přede mnou v mé kanceláři opakovaně chodil po kolenou se sepnutýma rukama a šibalsky jste přitom mrkal očima, beze slova vysvětlení, jsem snad významově ani nechtěla pochopit. Byly to situace, které považuji nejen za nepatřičné, ale především lidsky nedůstojné.
Ještě necelý rok po té jsem dokázala zvládnout tu Vaši psychickou rozháravost. Vaše iracionální chování a Vaše slovní hříčky a úlety jsem již vnímala jen jakoby zpovzdálí, přes skleněnou stěnu. Již jste si nedovolil se mě fyzicky dotýkat. Nemusela jsem být celou pracovní dobu ve střehu, v napětí očekávání, kdy zase vběhnete do mé kanceláře a začnete se na mě fyzicky vrhat jako pseudodravec na svoji kořist. Vaše odporné ruce se mi však vybavují dodnes. Vždy mi připadaly jako chapadla chobotnice. Čím více jsem se bránila, tím více jste Vy požíval svoji fyzickou přesilu.
To, že jsem se rozhodla dát po 12 letech výpověď z pracovního poměru, nebylo pro mě vůbec jednoduché. Práci, kterou jsem měla ráda a profesionálně ji odváděla na velmi vysoké úrovni, o čemž jste hovořil mnohokrát veřejně i Vy sám, jsem ukončila, a to z jediného důvodu - pokusit se uvést svůj psychický, ale především zdravotní stav opět do normálu. Jelikož okamžik, kdy jsem Vás v pracovní době ve Vaší kanceláři přistihla při masturbaci a Vám to navíc vůbec nevadilo, bylo pro mě šokem. Ne snad pro to, co jste na pracovišti dělal, to je věcí rize osobní volby, ale právě pro tu exhibičnost, která ono "dělání" provázela. Byl to okamžik, ve kterém jsem se rozhodla ukončit pracovní poměr v nejkratší možné době. Ani v tomto jste mi nevyhověl, a já musela ještě dva měsíce setrvat s Vámi. Když jste mě poslední den zaměstnání vemlouvavě žádal, abych se chovala dále rozumně a podstrkoval jste mi 4000 Kč, které jste vzal z městského rozpočtu z prostředků určených na dárkové předměty - paragon D02492699 (pokladnu MěÚ proúčtováno 4620 Kč), přišlo mi to jako tragikomická trapnost. Peníze Vám zůstaly ležet na jednacím stole. Věřím, že jste je stejně jako všechny ostatní, které byly z rozpočtu města takto proúčtovány za celá Vaše funkční období, požil na své "soukromé účely" - říkával jste že jimi musíte odměňovat některé vlivné osoby(dr. Vagner, ing. Honová - to jsou jména, která jste uváděl).
Pane Čunku, odešla jsem z města, abych se Vás zbavila, aby jste mi přestal zasahovat do života. Abych již nemusela poslouchat Vaše polopravdy, historky Vámi upravené ve Váš prospěch, oslavné "báchorky" o tom, jak jste kde exceloval od politických aktivit v rámci KDU a konče v podnikatelských kruzích. Kolikrát jste to natřel v poslaneckém klubu Kalouskovi, jak si Vás kdo z Vašich stranických kolegů či významných podnikatelů předchází, jak mě se všemi seznámíte. Především se svým přítelem Cyrilem (takto familiárně jste oslovoval ministra zahran. věcí Svobodu), který nás nechá přespat v bytě po Janu Masarykovi, a dá mi pak funkci na zastupitelském úřadě, který si vyberu. Úsměvné? Ne! Únavné. Bylo to únavné.

Nic jsem od Vás nikdy nežádala. K Vaší velké nelibosti.často jste mi to vyčítal, že jste o mém soukromém životě nic nevěděl. Striktně jsem oddělovala své soukromí od své práce. Naproti tomu jste byl Vy, který jste své "nechutné chování" měl snahu omlouvat tím, v jak neuspokojivém sexuálním vztahu se svou ženou žijete. Ženou, jež trpí častými bolestni hlavy, a dle Vás za to skrývá svůj nezájem o fyzický kontakt s Vámi. Toho, jak nelichotivě jste se přede mnou vyjadřoval o matce svých dětí, považuji dodnes za neomluvitelnou hrubost.

O Vašich charakterových a morálních vlastnostech jsem měla možnost za 7 let práce pro Vás nesčetněkrát přesvědčit. Jste člověk bez skrupulí, jdoucí v případě odplaty člověku, kterého si zařadíte mezi své protivníky, až do nejcitlivějších míst. I Vaši vnitřní touhou je člověka psychicky zničit a dostat jej třeba na existenční dno. To se Vám v mém případě podařilo s ohledem na změnu prostředí, kterou jste zřízením herny způsobili v městské nemovitosti ve které jsem v srpnu 2005 zahájila vlastní podnikatelskou činnost. Již v záři l.r. a následně opakovaně v průběhu několika následujících měsíců jsem s Vámi jednala o změně podmínek, které na nás budou mít likvidační dopad. Osobně jste uznal, že herna změní konkurenční prostředí v nemovitosti. Ale zároveň jsem měla pochopit, že jste v herně museli vybudovat zázemí za městské finance, protože Vás její majitel vydíral a nechtěl se vystěhovat z jiné městské nemovitosti.
Zlikvidoval jste zcela vědomě a úmyslně můj podnikatelský záměr. Žádosti, které jsem po celou dobu cca. 1 roku adresovala na město, jsou pro mě zamítány. Usnesení troufale přijata bez Vaší přítomnosti necháváte následně přechvalovat v můj neprospěch. Jak jen vycítíte příležitost uškodit mi, využijete ji. Nemáte snahu věc objektivně posuzovat na základě kvalifikovaně připravených materiálů. V řadě mnoha Vašich ataků je 3,5 roku stará žádost, kterou jsme adresovali s ing. Rúčkou zastupitelstvu města. Žádáme v ní o odkup nemovitosti ve které máme v nájmu jeden ze dvou bytů (druhý je uvolněný). Dodnes nemáme písemné sdělení, zda se nám vyhovuje či se žádost zamítá. Jelikož mám s touto záležitostí spojenu vzpomínku na jednu z Vašich nechutných sexuálních nabídek, kdy zaznělo, že pokud já vyhovím Vám, vy v zastupitelstvu necháte schválit velmi výhodný prodej domu jenom pro mě bez ing. Rúčky, nebylo pro mě obtížné věc dohledat 12.7.2006 v archivních materiálech zastupitelstva. A proto, že jste tenkrát opět nebyl vyslyšen i přes lukrativnost nabídky, tak jsme dnes opět vystaveni další Vaší podlosti, kdy nyní i přesto, že na městě Vám leží 3,5 roku nevyřízená žádost, nám do domu, jenž má jedny společné obslužné prostory, chcete nastěhovat problémové nájemníky z domu od polikliniky? A to i přesto, že městskou pokladnu bude rekonstrukce dvou bytů stát podle odhadů soudního znalce (znalecký posudek leží na městě již déle než 3 roky) cca 2 mil. Kč. Že tuto investici v červnu 2003 statutární orgán města zamítl pro její neekonomičnost, na to jste asi zapomněl. V zápisech to však dohledat lze. Např. v materiálech z 25.3.2003, kdy byla naše žádost usnesením odložena, jsem dohledala v zápise úkol, kterým jste pověřil předkladatele prověřit Vámi navrženou variantu odprodeje obou bytů. Do dnešního dne však úkol nikdo nesplnil. Že by Vám podřízený tajemník úřadu - ing. Půček, osoba odpovědná za kontrolu plnění těchto zadání nepracoval kvalifikovaně, zodpovědně? Nebo že by šlo o úmysl, jak zmařit po letech náš záměr o odkopu bez ohledu na to, zda nám někdo měl za povinnost sdělit rozhodnutí zastupitelstva?

Pane Čunku, dnes již opět v situaci, kdy za mě jedná právní zástupce. Tentokrát jde o zmařenou investici a zmařený podnikatelský záměr. Jak dlouho ještě budete mít potřebu mě "pronásledovat a trestat" za to, že jsem neakceptovala Vaše sexuální návrhy? Čím bude konečně ukojena Vaše touha po pomstě či odplatě za moji "neposlušnost" vůči Vám a Vašim zvrhlým návrhům? Jste člověk, kterého zaslepila moc. Snad jen díky tomu, že žijeme v demokratickém zřízení, Vám bylo znemožněno "potrestat mě za moji neposlušnost" mnohem tvrdším způsobem. Jednu zásadní chybu jsem v naší spolupráci udělala. Měla jsem souhlasit s návrhem svého právního zástupce a řešit Vaše sexuální obtěžování v pracovně právním sporu. To, že se žena nesmí bát otevřeně o tomto jevu hovořit, veřejně mi odpověděla Vaše stranická kolegyně paní poslankyně Šojdrová, na mítinku na kterém jste byl rovněž přítomen. Dle jejího vyjádření to, že se záležitost neřeší, vede k posilování pozice takového zvrhlíka.Díky své vlastní zkušenosti musím s paní poslankyní souhlasit. Byla bych tak ušetřena i návštěvy faráře ČCE-vsetínského Dolního sboru, Mgr. Czudka, který mi 14.3.2006 přišel vysvětlit, že jste se do mě zamiloval, a proto jste nedokázal své chování vůči mně zvládnout. Na můj dotaz, o čem vlastně hovoří, mi sdělil, že jste se mu se vším při nedělní návštěvě svěřil. Mě pak pan farář vyzval, abych od něho přijala toto sdělení jako Vaši omluvenku a na vše ve vlastním zájmu zapomněla. I nyní s odstupem mi to přijde jako absurdní. Spojení návštěvy Mgr. Czudka se skutečností, že rada města 14.3. schvalovala podporu pro projekt vsetínské Diakonie ČCE finančně velmi náročný, je asi jen pouhou shodou náhod. Nakonec vždyť jsem o návštěvě Mgr. Czudka s Vámi hovořila na schůzce v dubnu. Vám však slova pro vysvětlení chyběla.

Míra mé profesionální loajality je u konce, stejně jako přirozená zdvořilost a slušnost, kterou jste proti mně doposud zneužíval. Proto jsem přistoupila k tomu, že Vám píši tento dopis. Chci zapomenout na celých 7 let, kdy jsem s Vámi pracovala. Přistupujte při projednávání všech mých záležitostí objektivně, nezaujatě, jako ke kterémukoliv jinému vsetínskému občanovi- žadateli. Přestaňte se mi mstít za to, co se stalo, byť jste to s mocenskostí sobě vlastní chtěl. Já jsem se rovněž jen velmi obtížně srovnávala s faktem, že věřící člověk, za kterého se vydáváte, nežije v souladu se svou křesťanskou vírou, a nebo že si Ježíšovy zásady upravuje každý dle momentální potřeby - tak nějak jste mi své chování vždy s ironickým úsměvem obhajoval. Vím, že od Vás nemohu očekávat jakoukoliv reakci, protože měl-li jste v minulosti potřebu v nočních hodinách jezdit do okrajové městské části Semetín jen proto, abyste zahlédl moji siluetu v okně, pak jste člověk s jednáním nevyzpytatelným. O Vašem chování a jednání vůči mně ví několik lidí, s nimiž jsem vše konzultovala.Je mezi nimi i můj muž - ing. Rúčka. Nechte nás žít v klidu. Zodpovědnost za své chování si v životě nese každý sám.

Marcela Urbanová

 

 

Prohlášení Jiřího Čunka

Vážení občané,

rozhodl jsem se zveřejnit dva dopisy, které jsem obdržel od mé bývalé sekretářky Marcely Urbanové, resp. jejího právního zástupce. Je to jen část ataku mé osoby, mé ženy a mé rodiny, kterému jsme paní Urbanovou vystavováni. Možná se ptáte, proč svou osobu, rodinu a blízké vystavuji pochybnostem. Odpověď je jednoduchá. Byl jsem informován, že tyto a podobné informace budou stejně zveřejněny, avšak způsobem nejvýš zákeřným a v čase , který mi nedovolí účinnou obranu. Podle některých indícií se totiž do hry zapojila politická seskupení, které se netají záměrem mou osobu před nadcházejícími volbami zdiskreditovat. Paní Urbanová již skutečně není mou sekretářkou. Faktem je, že provozovala hrací automaty, proti kterým, když ji později jako podnikatelce začali konkurovat, vyhlásila nekompromisní válku. Toto je jeden z doložených faktů, který stojí proti ničím nepodloženým tvrzením pisatelky. A tak bychom mohli brát a následně vyvracet její výroky jeden po druhém. I když jsem přesvědčen, že moji přátelé, kteří vědí, že něčeho podobného nejsem schopen, dopis paní Urbanové ani nedočtou, ti ostatní se s jeho obsahem seznámí a shledají, že k událostem tak, jak jsou popisovány, z logiky věci dojít ani nemohlo, chci, aby občané, pro které hodlám i nadále pracovat, neměli důvod k pochybnostem.

Vážení spoluobčané,
Chci Vám dát dostatečně dlouhou dobu na to, abyste situaci mohli analyzovat. Já osobně nepochybuji o tom, že tak učiníte moudře a s rozvahou.

Paní Urbanová,
I Vy máte dostatečný čas k tomu, abyste svá tvrzení doložila, byť jen jediným důkazem. Pokud tam neučiníte, doufám, že budete zpytovat své svědomí.

Jiří Čunek

Zveřejněno v místním týdeník Jalovec, 19.9.2006, www.jalovec.cz

Zde také ve formátu .doc pro MS Word

 

Tisková zpráva: Marcela Urbanová ve své výpovědi uvádí nepravdy


VSETÍN (31.1.2007) - Vsetínská radnice je pobouřena výpovědí Marcely Urbanové v rozhovoru s Michaelou Jílkovou, který otiskla MF DNES dne 31. ledna. Urbanová v něm obviňuje Jiřího Čunka ze lži a odvolává se přitom na zápis ze Zastupitelstva města Vsetína ze dne 25. března 2003. Z onoho zápisu je však zřejmé, že Urbanová uvádí nepravdu. Tím poškozuje důvěryhodnost zástupců města Vsetína.
Marcela Urbanová v rozhovoru uvádí, že Jiří Čunek neříká pravdu, pokud tvrdí, že byl proti prodeji hájenky, v níž Urbanová bydlí se svým partnerem - ředitelem společnosti Městské lesy s.r.o. "Ze zastupitelstva 25. března 2003 dohledáte v zápise, že konkrétně pan Čunek navrhoval, aby naší žádosti bylo vyhověno, ale aby rozhodnutí o prodeji bylo zatím odloženo," říká Urbanová.
Z uvedeného zápisu z jednání Zastupitelstva města Vsetína dne 25. března je však zřejmé, že Urbanová uvádí nepravdivé informace. V zápise je doslova uvedeno: "Starosta - pokud bychom vyhověli této žádosti, došlo by k vyjmutí celého areálu, kde v jedné jeho části je lesnická školka, kanceláře městských lesů, na pravé straně je další budova ve vlastnictví města, ve které bydlí p. Gajdošík. Rada měla k této žádosti negativní stanovisko, protože celý požadovaný majetek je obklopen majetkem města. Navrhuji odložit tento materiál. Prověřit možnost prodat tento majetek tak, že hájenka by byla vložena do privatizace s tím, že byt, ve kterém bydlí Urbanová a Ing. Rúčka by se prodával za vyhláškovou cenu. Ještě je otázkou, co by na to řekl pan Gajdošík." Hlasuje se pouze o odložení projednávání záměru převést dům ve Vsetíně, Semetín č.p. 1464 (hájenka).

Ing. Eva Stejskalová
Tisková mluvčí MěÚ Vsetín

Zde také ve formátu .doc pro MS Word

nahoru /